تبلیغات
ورزش آبدانان - ایین نامه انظباطی فدراسیون فوتبال(قسمت دوم)
ورزش آبدانان
تحصیل,تهذیب,ورزش
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
ایین نامه انظباطی فدراسیون فوتبال(قسمت دوم)
 • ماده 23 تخلفات مرتبط با رسانه‌های گروهی

حمله ور شدن و برخوردهای زننده و شدید و توهین علیه اهالی رسانه از جمله فیلمبرداران، خبرنگاران و عکاسان و سایر عوامل مطبوعات و رادیو و تلویزیون از بیست میلیون ریال تا پنجاه
میلیون ریال جریمه و نیز از دو ماه تا چهار ماه محرومیت در بر خواهد داشت.

اظهار نظرها و مصاحبه‌های خلاف مقررات و آیین نامه‌های ابلاغی(فدراسیون و باشگاه‌ها) و خلاف واقع و توهین و تحر یک آمیز، علیه هر یک از مقامات رسمی فدراسیون، مقامات رسمی مسابقات، مقامات رسمی تیم ها، بازیکنان و سایر دست اندرکاران از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی و پست الکترونیک، تخلف از مقررات محسوب می شود و مرتکب بنا به مسئولیت فردی و شخصی حسب مورد، به پرداخت و جریمه نقدی از سه میلیون تا پنجاه میلیون ریال و با رعایت حقوق باشگاه به یک تا هشت مسابقه محرومیت از همراهی تیم محکوم خواهد شد . کمیته انضباطی، حسب تشخیص می تواند متخلفان را از انجام هرگونه مصاحبه(با رعایت حقوق تبلیغی باشگاه) از یک ماه تا یک سال منع کند.

تذکر: در صورتی که مصاحبه، اظهار نظر فردی بوده و منجر به محرومیت فرد مصاحبه کننده از همراهی تیم مربوطه شود، مصاحبه کننده علاوه بر جریمه مندرج در بند فوق باید خسارت وارده به باشگاه را تأدیه و مکلف به جبران آن خواهد گردید. ضمناً باشگاه م یتواند از محل دریافتی و قرارداد بازیکن یا مربی یا سایر مقامات رسمی تیم نسبت به درخواست تبدیل جریمه محرومیت همراهی تیم به جریمه نقدی از کمیته انضباطی فدراسیون اقدام نماید.

هزینه تبدیل باید الزاماً از حقوق بازیکن و مربی، کسر و پرداخت گردد و کمیته انضباطی در تبدیل یا عدم آن، مختار خواهد بود.

تبصره : هرگاه محرز شود که اهالی رسانه از جمله خبرنگار ان، فیلمبرداران، عکاسان و سایر عوامل مطبوعات در ورزشگاه‌ها یا محیط های باشگاهی به هنگام انجام مصاحبه مقررات ابلاغی رسانه ای فوتبال و یا آیین نامه کنفرانس خبری را رعایت ننموده یا موجبات تحریک تماشاگران، بازیکنان، مربیان، سرپرستان و ... را فراهم آورده و یا ایجاد خشونت نموده اند، در این صورت به حکم کمیته انضباطی از ورود به ورزشگاه ها از سه تا ده مسابقه محروم خواهند شد.

 • ماده 24 تنبیهات مضاعف

الف) تنبیهات مضاعف اشخاص حقیقی در خطاها و رفتارهای ناشایست ذیل، چنانچه اعمال ارتکابی در مسابقه، به طرق مختلف به کمیته انضباطی گزارش شود یا مقامات رسمی مسابقات و فوتبال از جمله اعضای کمیته‌های انضباطی رأساً مشاهده کنند و یا به نحوی از آن رفتارهای ناشایست مطلع شوند، علاوه بر تنبیهات و مجازات های اعمال شده توسط داور، تنبیهات مضاعف نیز به شرح زیر اعمال خواهد شد:

 • محرومیت دو جلسه ای از شرکت در مسابقات برای بازیکنی که روی حریف صاحب توپ مرتکب خطای شدید گردیده و توسط داور اخراج شده است.
 • محرومیت دو جلسه ای از شرکت در مسابقات برای اقدام به زدن به نحوی که عقیم بماند.
 • محرومیت دو جلسه ای برای برخوردهای تند علیه بازیکنان و کادر رسمی مسابقه و تیم ها (خشونت بدون وجود توپ) که منجر به اخراج توسط داور شده باشد.
 • محرومیت دو جلسه‌ای برای ضربه زدن که منجر به اخراج شده باشد، مانند زدن با آرنج، زدن به سینه فرد مقابل، لگد زدن(چه به حریف و چه به دیگر اشخاص).
 • محرومیت سه جلسه ای برای ضربه زدن و اقدام به زدن که دور از چشم داور اتفاق افتاده باشد.
 • محرومیت شش جلسه ای به دلیل پرتاب آب دهان به هر یک از افراد حاضر در زمین مسابقه یا ورزشگاه.
 • محرومیت یک جلسه ای برای هل دادن شدید حریف که داور مسابقه آن را ندیده باشد.
 • محرومیت دو جلسه ای در صورت عدم رعایت شئونات و معیارهای اخلاقی و داشتن ظاهر نامناسب در زمین مسابقه و محیط ورزشگاه.
 • تبصره: ارتکاب هریک از موارد هفت گانه فوق علاوه بر محرومیت از مبلغ ده میلیون تا صد میلیون ریال جریمه نقدی را موجب خواهد شد.
 • بی احترامی، توهین و فحاشی به داور یا کمک داور که منجر به اخراج بازیکن یا مربی شده باشد، موجب محرومیت از دو تا شش مسابقه و جریمه نقدی از ده میلیون تا صد میلیون ر یال خواهد شد و هرگونه بی احترامی(گفتاری و کرداری) به تیم داوری و مقامات مسابقه که منجر به تذکر داور یا کارت زرد شده باشد، مستوجب جریمه نقدی متخلف از ده میلیون تا صد میلیون می‌شود.
 • هریک از عوامل ذیربط مسابقه اعم از بازیکن، مربی و گروه سرپرستی (مدیر، سرپرست، پزشک، تدارکات و مسؤول رسانه‌ای) و مقامات رسمی تیم ها که در مسابقه ایجاد جنجال نمایند از یک تا شش جلسه از همراهی تیم محروم و از ده میلیون تا صد میلیون ریال جریمه نقدی خواهند شد.
 • رفتار زننده و خشن و اقدام برای زدن داور یا تیم داوری، بازیکنان مقامات رسمی تیم ها و مقامات رسمی مسابقه و سایر عوامل رسمی و باشگاه و سایر دست اندرکاران اجرایی مسابقات و نیز هل دادن، انداختن عمدی آب دهان و هرگونه حرکات ناشایست مشابه، موجب محرومیت تا شش ماه از مسابقات و پرداخت جریمه نقدی شخصی تا مبلغ صد میلیون ریال خواهد شد.
 • رفتار خشن و زننده علیه داور و تیم داوری، بازیکنان مقامات رسمی هیئ تهای رسمی مسابقات و سایر عوامل رسمی یک باشگاه که منجر به اصابت و مضروب شدن آنان گردد، مستوجب محرومیت از شش ماه تا دو سال و جریمه نقدی از ده میلیون تا صد میلیون ریال خواهد گردید.
 • تبصره : رفتاری که منجر به مجروح شدن هریک از اشخاص فوق شود، متخلف را مستوجب یک تا دو سال محرومیت و جریمه نقدی تا صد میلیون ریال خواهد نمود و مسلماً پرداخت دیه در حق مصدوم بر مبنای قوانین جزایی، حکم محاکم ذی صلاح و در چارچوب مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.
 • تحریک دیگران به رفتار اهانت آمیز و خشن توسط بازیکنان، مقامات رسمی باشگاه ها و دیگر عوامل رسمی مستوجب تنبیهات مندرج در مواد 20 و 21 آیین نامه مذکور و نیز یک تا شش جلسه محرومیت از همراهی تیم و جریمه نقدی تا صد میلیون خواهد گردید.
 • تعرض و تهدید نسبت به مقامات رسمی مسابقه و سایر عوامل رسمی باشگاه ها و نیز مداخله در امر داوری، مستوجب تنبیهات مندرج در ماده 20 همین آیین نامه خواهد بود.
 • تبصره : در خصوص تنبیهات ناشی از قول و فعل و رفتار ارتکابی فردی بازیکنان و یا مقامات رسمی تیم ها که منتهی به جریمه، محرومیت بازیکن، مربی و سایر مسؤولین ذی ربط از حضور در مسابقه شود، فرد متخلف موظف است خسارت وارده به باشگاه را جبران و باشگاه باید ضرر و زیان ناشی از عدم حضور بازیکن و مربی و فرد متخلف در یک مسابقه و جریمه پرداختی را محاسبه و از مجموع حقوق و قرارداد سالانه وی کسر و به حساب باشگاه عودت داده و واریز نماید.
 • اشخاصی که به موجب رأی صادره قطعی (مبادی ذی صلاح) و یا دریافت سه کارت زرد محروم باشند و علی رغم علم و اطلاع در مسابقه‌ای شرکت نمایند، محرومیت قبلی به میزان دو برابر افزایش خواهد یافت مشروط به اینکه برگزار کننده ، محرومیت
  وی را قبلاً بطور کتبی گزارش کرده باشد.
 • تبصره : چنانچه بازیکن محروم، برخلاف مقررات در مسابقه‌ای شرکت نماید، علاوه بر تنبیهات مقرر، نتیجه مسابقه سه بر صفر اعلام خواهد شد. رأی صادره در این خصوص قابل تجدید نظر خواهد بود.

ب) تنبیهات مضاعف اشخاص حقوقی در موارد ذیل، علاوه بر مجازاتهای مقرر در سایر موا رد، جریمه نقدی نیز از چهار میلیون تا چهل میلیون ریال برای هر تیم یا باشگاه تعیین می‌شود:

 • اگردر یک بازی بیش از 5 نفر از اعضای یک تیم کارت زرد یا قرمز دریافت نمایند و یا اخراج شوند.
 • اگر چند نفر از بازیکنان یا سایر عوامل تیم (به حالت اعتراض) به مقامات رسمی بازی حمله ور شوند.
 • در صورت استفاده یک تیم از باز یکن غیرمجاز (علاوه بر جریمه مندرج در ماده 36)
 • در صورتی که عملکرد نادرست و حرکت ناشایست یک تیم به گونه ای باشد که موجب تنبیه تک تک بازیکنان خاطی به نحو مقتضی شود، علاوه بر جریمه بازیکنان، تیم نیز مشمول جرایم انضباطی خواهد شد.
 • هرگاه تماشاگران منتسب به تیمی، با سردادن شعار نسبت به تیم مقابل و عوامل آن یا تیم داوری و مقامات رسمی مسابقه اهانت نمایند، کمیته انضباطی تیم مورد حمایت تماشاگران را به جریمه نقدی تا مبلغ 100 میلیون ریال محکوم کرده و در صوت لزوم در خصوص دیدار بعدی وفق موارد مندرج در بند 4 ماده 22 تصمیم‌گیری خواهد شد.
 • ترک زمین مسابقه با انگیزه اعتراض به تصمیم داور و یا هر علت دیگر که موجب نیمه تمام ماندن بازی گردد (در صورت فراهم بودن شرایط مسابقه بنا به تشخیص داور مسابقه و مسؤول برگزاری مسابقه) تنبیهات زیر را در بر خواهد داشت:

الف: بازنده نمودن تیم خاطی در همان مسابقه با نتیجه 3 بر صفر با رعایت تعداد گل زده به نفع حریف
ب: مکلف نمودن تیم خاطی به پرداخت خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی
ج: کسر امتیاز
د: محروم نمودن سرپرست یا مربی یا کاپیتان یا هر سه عامل، در صورت احراز تقصیر از سه تا شش ماه و جریمه نقدی از 1 میلیون تا یکصد میلیون ریال
و: شرکت در مسابقه بدون حضور تماشاگر

تبصره : مرجع رسیدگی کننده می تواند تنبیهات فوق را منف رداً یا همراه با هم اعمال نماید و چنانچه ترک زمین با رفتار زننده و هتک احترام و اهانت و اخلال در نظم همراه باشد، شدیدترین تنبیهات مقرر در مواد 20 و 21 اعمال می‌گردد.

 • ماده 25 سرپیچی از دستور و عدم حضور در برنامه های رسمی

در خصوص عدم حضور بازیکن یا سایر اعضای باشگاه‌ها در تمرینات و مسابقات و برنامه‌های رسمی تیم خود، بدون داشتن عذر موجه، برابر آیین نامه انضباطی همان باشگاه ( که به
تأیید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رسیده باشد) رفتار می‌شود.

تبصره : بازیکنان و سایر اعضای باشگاه های لیگ حرفه‌ای، در این خصوص تابع مقررات مربوط به لیگ حرفه ای خواهند بود.

نافرمانی اشخاص حقیقی یا حقوقی از انجام دستورات مقامات رسمی فدراسیون و مقامات رسمی مسابقه نیز موجب محکومیت به پرداخت جریمه نقدی از مبلغ ده میلیون تا پنجاه
میلیون ریال خواهد بود.

در صورتی که اشخاص حقیقی از اجرای احکام یا تصمیمات قطعی ارکان قضایی فدراسیون، امتناع نمایند، بار اول به پرداخت جریمه نقدی از مبلغ ده میلیون ریال تا هفتاد میلیون ریال محکوم خواهند شد و بار دوم تمام یا بخشی از فعالیت های فوتبالی آنان تعلیق خواهد شد.

در صورتی که اشخاص حقوقی از اجرا ی احکام یا تصمیمات قطعی ارکان قضایی فدراسیون، امتناع نمایند، به پرداخت جریمه نقدی از مبلغ بیست میلیون تا هفتاد میلیون ریال، کسر 3 تا 6 امتیاز و تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت‌های فوتبالی محکوم م یشوند که تنبیهات مذکور منفرداً یا توأماً اعمال خواهد شد.

عدم حضور غیرموجه در تمرینات و مسابقات تیم‌های ملی، موجب محرومیت از یک ماه تا یک سال از شرکت در کلیه مسابقات رسمی و پرداخت جریمه نقدی از مبلغ بیست میلیون
تا یکصد میلیون ریال خواهد بود.

تبصره: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق باشگاه‌ها و ایجاد هماهنگی باشگاه‌ها با تیم‌های ملی و تقویت همه‌جانبه تیم‌های ملی، کمیته تیم‌مای ملی در ابتدای هر فصل، تقویم برنامه
تیم‌های ملی را شامل (برنامه اردوها، مسابقات دوستانه و رسمی، فیفا) با رعایت تقویم مسابقات لیگ AFC ملی قاره‌ای حرفه‌ای فوتبال و فوتسال، تهیه و به تصویب رسانده و رسماً اعلام نماید که همکاری باشگاه ها با تیم های ملی در چارچوب تقویم مسابقات فصل مربوطه الزامی بوده و باشگاه ها موظفند بازیکنان انتخابی را در اختیار تیم های ملی قرار دهند.

قصور یا تقصیر کارکنان فدراسیون یا هیئت‌ها در انجام مسؤولیت خود، به رئیس فدراسیون، رئیس هیئت یا رئیس سازمان مربوطه گزارش می شود تا مس ؤول ذی ربط ، مطابق موازین و مقررات، موضوع را بررسی، پیگیری و به مبادی ذی ربط ارجاع نماید.

تبصره : کمیته انضباطی می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاطی و شرایط ارتکاب تخلف از سوی کارکنان فدراسیون یا هیئت‌ها، یک یا چند مورد از تنبیهات مندرج در مواد 21 و 22 را منفرداً یا به همراه یکدیگر اعمال نماید.

فصل چهارم: مفاهیم تنبیهات و مجازاتها

 • ماده 26 شرح و تفسیر تنبیهات و مجازاتهای ذکر شده در آیین نامه

تذکر: یادآوری شفاهی یا کتبی موازین ومقررات انضباطی مربوط به فرد است که او را متوجه رفتار خود م ینماید تا در آینده مرتکب تخلف نشود.

توبیخ کتبی: به سرزنش شخص خاطی ، با نوشته رسمی و اعلامیه با ذکر یادآوری نوع خلاف یا رفتار غیر قانونی او، توبیخ کتبی گویند.

جریمه نقدی: مبلغی است که به واحد ریال (واحد رسمی پول کشور جمهوری اسلامی ایران) برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین می‌شود.

استرداد جوایز و نشا نهای قهرمانی: پس گرفتن جوایز و نشانها و مدال های قهرمانی و هرگونه پاداشی که قبلاً به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا گردیده است.

محرومیت از انجام مسابقه: یعنی جلوگیری از شرکت بازیکن یا مقامات رسمی تیم ها در یک یا چند مسابقه.

محرومیت از حضور در رختکن، نیمکت ذخیره یا استادیوم: محرومیت از حضور در رختکن و نیمکت ذخیره ها، به مفهوم جلوگیری از حضور فرد در محدوده رختکن و نیمکت محل نشستن افراد تیم است که بازیکنان حضور دارند، اما جلوگیری کردن از حضور فرد در استادیوم، شامل فضایی است که هم تماشاگران و هم بازیکنان حضور دارند.

محرومیت از فعالیتهای مربوط به فوتبال: این محرومیت شامل جلوگیری از فعالیت اداری و ورزشی و غیره در ارتباط با فوتبال است.

محرومیت از نقل و انتقال: به معنی جلوگیری کردن (اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فوتبال) یک باشگاه یا کارگزار و یا آژانس‌های نقل و انتقال از انجام و ثبت هرگونه قرارداد نقل و انتقال برای مدت معین است.

الزام به انجام مسابقه بدون تماشاگر : به معنای الزام به انجام مسابقه، پشت درهای بسته و بدون تماشاگر می‌باشد.

کسر امتیاز: به مفهوم کم کردن امتیازاتی است که تیم فوتبال باشگاه قبلاً آن را کسب کرده است.

فصل پنجم: اجرای مجازات‌ها

 • ماده 27 برخی اختیارات ارکان قضایی

در مواردی که برای تخلف ارتکابی چند مجازات پیش بینی شده باشد، کمیته‌های انضباطی می‌توانند، حسب مورد، تنبیهات را منفرداً یا توأماً اعمال نموده و حتی محرومیت ها را به جریمه نقدی تبدیل نمایند.

در مواردی که در این آیین نامه، عملی تخلف محسوب شده اما میزان دقیق مجازات آن تعیین نگردیده است، حسب تخلف ارتکابی، تعیین نوع و میزان مجازات با در نظر گرفتن اوضاع و
احوال خاطی و شرایط ارتکاب تخلف، بر عهده کمیته انضباطی است که می تواند به تناسب، یک یا چند مورد از تنبیهات مندرج در مواد 21 و 22 را منفرداً یا توأماً اعمال نماید.

 • ماده 28 کیفیت اجرای تنبیهات

الف) اجرای تنبیهات: تنبیهات وقتی اجراء می شود که آرای قطعی با رعایت تشریفات
این آیین نامه به مبادی ذیربط ابلاغ شود.

ب) اجرای محرومیت‌ها: در اجرای محرومیت‌ها لازم است اوصاف ذیل رعایت شود:

 • محرومیت‌هایی که به روز یا ماه یا به تعداد (نوع سری گروه) مسابقه مشخص می‌شود، نباید از 12 مسابقه در تعداد یا از 24 ماه تجاوز نماید.
 • اگر محرومیت با جریمه نقدی همراه باشد، پایان محرومیت منوط به پرداخت جریمه نقدی و ارائه رسید پرداخت آن می‌باشد.
 • محرومیت از مسابقه، بعد از صدور حکم، قطعی و ابلاغ رسمی آن در اولین مسابقه مرتبط با موضوع محرومیت اعمال می‌شود.
 • تبصره : حکم صادره باید 72 ساعت پیش از زمان مسابقه مرتبط با موضوعِ محرومیت رسماً ابلاغ شود.
 • اگر مسابقه‌ای که باید فرد خاطی از آن محروم باشد، برگزار نشود و در عدم برگزاری، تیم دارنده فرد خاطی مقصر بوده یا متقاضی تعویق مسابقه باشد، فرد محروم در بازی بعدی می‌تواند حضور داشته باشد، اما از مسابقه تعویق افتاده محروم است.
 • اگر مسابقه‌ای (که قرار است فرد خاطی از آن محروم باشد) به دلایل دیگر برگزار نشود، می‌توان آن محرومیت را در اولین بازی مشابه بعدی اعمال کرد.
 • اگرمسابقه‌ای که فرد خاطی از آن محروم است، درحال یکه یک نیمه از آن سپری شده، نیمه تمام رها شود، آن محرومیت، تمام شده تلقی می‌شود.
 • اعمال محرومیت‌ها از سوی کمیته انضباطی شامل کلیه رده‌ها می‌باشد، ولی کارت‌های اخطار فقط در همان سری مسابقات معتبر است.

ماده 29 عفو،تعلیق، تخفیف مجازات و اعاده دادرسی

کمیته ‌ای انضباطی و استیناف، صرفاً در موارد ذیل می‌توانند در مجازات متخلف، اعمال تخفیف نمایند:

 • گذشت شاکی و مدعی خصوصی
 • وضع خاص متخلف و سابقه او
 • اقدامات یا اظهارات و راهنمایی متخلف که در کشف تخلف و کاهش آثار آن مفید و موثر بوده باشد.

تبصره 1: عفو و تعلیق یا تخفیف مجازات، از اختیارات مرجع صادرکننده حکم قطعی است، ولی در مواردی که پرونده در مرجع بالاتر در حال رسیدگی است، در صورتی که رأی مرجع
پایین‌تر در مرجع بالاتر تأیید شود، حق عفو، تعلیق و تخفیف همچنان بر عهده مرجع پایین تر خواهد بود و در صورتی که رأی مرجع پایین تر از سوی مرجع بالاتر نقض شده و رأی جدید
صادر شده باشد، حق عفو، تعلیق و تخفیف بر عهده مرجع بالاتر خواهد بود.

تبصره 2: درخواست عفو، تعلیق و تخفیف ، بدون دریافت هزینه صورت می‌پذیرد. ضمناً مرجع ذی صلاح نمی‌تواند بیش از یک دوم تنبیه را تخفیف داده و یا عفو نماید.

تبصره 3: نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات زیر درخواست اعاده دادرسی شود:

 • در صورتی که به علت اشتباه مرجع بدوی، تنبیهات تعیینی در حکم، اشتباه بوده و یا متناسب با تخلف نباشد
 • پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان رسیدگی، مکتوم یا مجعول بوده و در اختیار متقاضی نبوده و نیز در صورت قبول اشتباه از سوی
  اعضای کمیته انضباطی یا استیناف، حسب درخواست رئیس فدراسیون، مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی، مرجعی است که حکم نهایی را صادر نموده است

تبصره 5: مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران یک هفته و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک ماه می‌اشد.

تبصره 6: هزینه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی همانند هزینه تجدید نظرخواهی است.

تبصره 7: هرگاه پس از رسیدگی ، مرجع رسیدگی کننده درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم قبلی را نقض و حکم مقتضی جدید صادر می‌نماید و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. این حکم نیز از حیث تجدید نظرخواهی تابع مقررات ماده 15 خواهد بود.

فصل ششم: سایر مقررات

 • ماده 30 بازی‌های نیمه تمام یا عدم حضور در مسابقات

تصمیم‌گیری در مورد عدم حضور یک تیم در مسابقه تعیین شده یا تعیین تکلیف درباره مسابقاتی که به دلیل قوه قهریه (شرایط جوی، قطع برق و ...) نیمه تمام مانده است، بعد از ارائه گزارش و اظهار نظر کارشناسی کمیته مسابقات و هیئت اجرایی برگزاری مسابقات
در رده مربوطه، بر عهده کمیته انضباطی بوده و رأی کمیته در این مورد قطعی است.

 • ماده 31 تخلفات موثر در نتیجه

در صورتی که ثابت شود نتیجه یک مسابقه، بر اثر تخلف از مقررات، پدید آمده، می‌توان نتیجه مسابقه را سه بر صفر به ضرر تیم متخلف تغییر داد که در این صورت هر سه گل مذکور در
جدول مسابقات نیز ثبت می شود و چنانچه تیم متخلف، نتیجه بازی را با اختلاف بیش از سه گل واگذار کرده باشد، اصل نتیجه به دست آمده در آن مسابقه لحاظ شده و گلهای زده تیم خاطی نیز حذف می‌شود.

 • ماده 32 انتقال کارتهای زرد به سایر مسابقات

کارت‌های زرد و قرمز دریافتی در یک سری از مسابقات به سایر مسابقاتی که تیم در آن شرکت دارد، انتقال نیافته و مسؤولیت درج و احتساب کارتهای زرد و قرمز بر عهده کمیته برگزاری مسابقات رده مربوطه می باشد. ضمناً این امر نافی مسؤولیت سرپرستان تیم‌ها در ثبت و ضبط و درج و اعلام موارد مذکور نبوده و سرپرست هر تیم موظف است لیست بازیکنان اخطاری تیم خود را ثبت و از بکارگیری بازیکنان 3 اخطاری، محروم و غیر مجاز جلوگیری نماید.

تبصره: چنانچه بازیکن محروم(سه اخطاره یا اخراج شده از مسابقه)، در مسابقه بعدی شرکت نماید، نتیجه مسابقه سه بر صفر به ضرر تیم دارنده بازیکن سه اخطاری اعلام و سرپرست تیم مربوطه به مدت یک تا شش جسله از همراهی تیم محروم و به مبلغ ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

 • ماده 33 تعلیق موقت محرومیت‌ها

محرومیت‌های تعیین شده از سوی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، با لحاظ شرایط ذیل، به مدت شش ماه تا دو سال قابل تعلیق است:

الف) محرومیت های بیش از شش مسابقه یا شش ماه، قابل تعلیق نیست.

ب) فقط تا نصف مدت محرومیت را می توان تعلیق کرد.

ج) محرومیت اشخاصی را می توان تعلیق کرد که سابقه محرومیت نداشته باشند.

د) اگر محکوم علیه در مدت تعلیق، تخلف دیگری در حوزه فوتبال مرتکب شود که منتهی به محکومیت قطعی او شود، تعلیق لغو و محرومیت قبلی نیز به محرومیت جدید اضافه می‌شود.
یا دآوری می‌شود که مرجع ذیصلاح نمی تواند بیش از (یک دوم) تنبیهات را عفو نماید.

 • ماده 34 ذخیره‌سازی جرائم و محرومیت‌ها

کلیه احکام صادره انضباطی قطعی در دبیرخانه کمیته‌های انضباطی ثبت، ضبط و در سوابق افراد حقیقی و حقوقی لحاظ خواهد شد.

 • ماده 35 ارائه مدارک جعلی

مسؤولیت احراز اصالت مدارک ابرازی کادر یک تیم به تشکیلات رسمی فوتبال، بر عهده باشگاه و اشخاص ارائه دهنده بوده و در صورت اثبات جعلی بودن، تنبیهات زیر اعمال می‌شود:

در صورتی که جعل، قبل از عضویت در باشگاه صورت گرفته باشد و باشگاه تا هنگام کشف موضوع توسط مراجع قانونی، از آن بی اطلاع باشد، فقط فرد ذینفع و خاطی به پرداخت یک تا پنجاه میلیون ریال و شش ماه تا یک سال محرومیت محکوم می شود. ولی در نتیجه مسابقه تغییری حاصل نمی‌شود.

در صورتی که جعل بعد از عضویت در باشگاه رخ داده باشد، یا باشگاه با علم به جعلی بودن مدارک ، از آن استفاده نموده و علیرغم اطلاع از موضوع جعل ، مراتب را گزارش نکرده باشد، فرد ذینفع و تیم مربوط با هم جریمه خواهند شد.

به این ترتیب که عضو مذکور به محکومیت مندرج در بند 1 و تیم متخلف به پرداخت پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه و سلب شش امتیاز محکوم خواهد شد.

در صورت احراز تقصیر مدیر فنی یا سرپرست تیم، هرکدام به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از فعالیت‌های رسمی مرتبط با فوتبال از یک تا دو
سال محکوم می‌شوند.

 • ماده 36 مصادیق بازیکن غیر مجاز

بازیکنان زیر، غیرمجاز تلقی می‌شوند:

 • کلیه بازیکنان مشمولی که مطابق مقررات نظام وظیفه، غایب یا فراری محسوب شوند.
 • بازیکنانی که اسامی آنان در لیست اعلامی به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و یا هیئت ها، ثبت و اعلام نشده باشد.
 • بازیکن خارجی مازاد بر تعداد ذکر شده در آیین‌نامه نقل و انتقالات لیگ و آیین‌نامه مسابقات.
 • بازیکنی که پس از 3 تعویض مجاز در طول مسابقه، به عنوان جایگزین وارد بازی شود.
 • بازیکنی که مازاد بر تعداد مجاز (که در قانون 3 فوتبال آمده) به هم تیمی‌های خود اضافه شود.
 • بازیکنانی که تحت قرارداد باشگاه‌های دیگر بوده و و مفاصاحساب، در تیم جدید ITC ، بدون رضایت‌نامه بازی کنند.

تبصره 1: بازیکنان مندرج در بندهای فوق غیر مجاز تلقی شده و استفاده از آنان مستوجب تغییر نتیجه مسابقه، بازنده شدن تیم استفاده کننده، کسر امتیاز، جلوگیری از حق نقل و
انتقال بازیکن و باشگاه استفاده کننده، جریمه نقدی بازیکن، سرپرست، مربی و باشگاه از ده تا صد میلیون ریال و محرومیت از شش ماه تا دو سال خواهد شد.

تبصره 2: مسؤولیت تصمیم گیری در مورد نتیجه مسابقاتی که با حضور بازیکن یا بازیکنان غیرمجاز، صورت پذیرفته از حیث تغییر نتیجه به نفع تیم رقیب ، باتوجه به میزان تأثیر گذاری بازیکن غیرمجاز حسب نظریه کارشناسی سازمان لیگ یا کمیته مسابقات، برعهده کمیته انضباطی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف خواهد بود.

 • ماده 37 تشویق‌ها

با توجه به اینکه منشور رفتاری و اخلاق حرفه‌ای فوتبال ایران به عنوان سند اخلاق حرفه‌ای در این آیین نامه لحاظ و مورد استناد قرار خواهد گرفت:

هرگونه رفتار بازیکن، مربی و سایر عوامل و مقامات رسمی تیم‌ما و مسابقات مذکور در این آیین‌نامه که باعث بسط و گسترش رفتار شایسته اخلاق حرفه ای (مندرج در منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال ایران) که منجر به رقابت فنی و جوانمردانه در انجام یک مسابقه منصفانه شود، به نحوی که موجب تسهیل در برگزاری مسابقه و تأمین امنیت روانی تماشاگران شده و یا از بروز و یا تشدید حادثه جلوگیری نماید و یا به انجام قضاوت عادلانه داوران، به عدم بروز
رفتارهای غیر شایسته در ورزشگاه کمک نماید، به شرح زیر مستوجب تشویق است:

 • تقدیر کتبی بادرج در پرونده
 • اعلام به مراجع ذیربط و رسانه های جمعی به عنوان (بازیکن، مربی، سرپرست، مدیر، پزشک، میزبان، باشگاه، تیم برتر، اخلاق)
 • اهدای پاداش نقدی مناسب

به منظور بسط و گسترش فضای اخلاقی سازمان لیگ حرفه‌ای و کمیته مسابقات (فوتبال و فوتسالِ آقایان و بانوان و فوتبال ساحلی) باید در پایان هر هفته و پس از بررسی گزارش عملکرد بازیکنان، مربیان، مقامات رسمی تیم‌ها و گروه تماشاگران، بر مبنای رعایت اخلاق حرفه‌ای فوتبال ایران و این آیین‌نامه برترین‌های اخلاقی از سوی ساختارهای مربوطه به کمیته انضباطی معرفی تا از سوی این کمیته اعلام شوند.

بازیکنان و مربیان و سایر مقامات رسمی تیم‌ها و باشگا‌ه‌هایی که در پایان هر فصل‌مسابقات بیشترین امتیازات رفتاری و اخلاقی را کسب نموده اند (از حیث دریافت کارت‌های زرد و قرمز و ارائه بازی جوانمردانه و رفتارهای شایسته و دیگر عوامل مثبت و مؤثر بهترین عملکرد را داشته‌اند) علاوه بر تشویق کتبی به عنوان برترین‌های رفتاری و اخلاقی انتخاب و ضمن معرفی و اعطای نشان برتر اخلاقی، از محل جرائم وصول شده جرایم رفتاری، پاداش و جوایز مناسب دریافت خواهند داشت.

بر مبنای رعایت اخلاق حرفه‌ای فوتبال ایران و این آیین‌نامه در پایان مسابقات، به تیم‌های برتر اخلاقی، جام اخلاق اهداء خواهد شد. این جایزه به صورت دائم در باشگاه باقی خواهدماند.

تبصره : پرداخت هرگونه پاداش نقدی به بازیکن یا تیم اخلاق یا دست اندرکاران تیم‌ها توسط مبادی ذیربط در سازمان فوتبال باید با حکم کمیته انضباطی همراه بوده و انجام شود.

 • ماده 38 اشتباه مقامات رسمی در مسابقه

در صورت اشتباه مقامات رسمی در برگزاری مسابقه، فقط سازمان لیگ و یا کمیته مسابقات می‌تواند با توجه به کیفیت اشتباه و میزان تأثیر آن در سرنوشت تیم ها، نتیجه مسابقه را تأیید یا بازی را تکرار نماید.

 • ماده 39 مهلت اجرای احکام راجع به جریمه‌های نقدی و تعهدات مالی

اجرای کلیه احکام قطعی شده ، تحت نظارت و مسؤولیت مرجع بدویِ صادر کننده حکم است و مهلت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در راستای تعهدات مالی خود به یکدیگر به پرداخت وجوهی محکوم شده اند، به ترتیب ذیل است:

الف: اشخاص حقیقی، مکلف به اجرای آرای قطعی می‌باشند و برای پرداخت جریمه و سایر محکومیت ‌ای مالی، از هنگام قطعیت رأی، دو ماه مهلت دارند. در غیر این صورت با دستور
کمیته انضباطی از کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال، ممنوع خواهند شد.

ب: اشخاص حقوقی برای اجرای حکم از هنگام قطعیت رأی یک ماه مهلت دارند و در صورت عدم اجرای حکم و عدم توافق با ذینفع در این مهلت، با دستور مجدد کمیته انضباطی، ضمن اخذ اصل مبلغ مذکور در حکم ، معادل 5 درصد آن نیز از محل مطالبات شخص حقوقی از فدراسیون یا سازمان لیگ یا هیئت ها به عنوان جریمه دیرکرد کسر و به طور مساوی میان فدراسیون و ذینفع تقسیم خواهد شد و ادامه فعالیت اشخاص حقوقی در مسابقات آتی نیز منوط به تسویه حساب خواهد بود.

ج: در خصوص صدمات و جراحات بدنی و دیه جانی، کمیته انضباطی صلاحیت اتخاذ تصمیم ندارد.

 • ماده 40 پیشنهاد نامشروع

هرگونه اقدام نامشروع مبنی بر اعطای امتیازات مالی و غیرمالی به مقامات رسمی یک مسابقه یا به بازیکنان، مربیان و مدیران برای ترک تمام یا برخی از مسؤولیت ها و وظایف آنها، تخلف محسوب شده و درباره متخلف و بر اساس تنبیهات مذکور در مواد 22 و 23 آیین‌نامه و با در نظرگرفتن اوضاع و احوال ، مجازات ذیل اعمال می‌شود:

 • جریمه نقدی تا پنجاه میلیون ریال
 • محرومیت از انجام فعالیت‌های ورزشی مرتبط و غیر مرتبط با فوتبال برای دوره‌ای خاص
 • محرومیت از حضور در ورزشگاه‌ها برای دوره‌ای خاص
 • محرومیت مادام العمر در صورتیکه موارد فوق تکرار شود
 • تا شش ماه محرومیت برای ارائه پیشنهاد رشوه به کارمندان فدراسیون یا هیئت‌ها

ماده 41 تبانی

تبانی به مفهوم این است که اشخاص اعم از مدیران، مربیان، بازیکنان و سایر عوامل دست‌اندرکار مسابقه، توافق نمایند که با اقداماتی برخلاف اخلاق ورزشی و بازی جوانمردانه، نتیجه مسابقه را تعیین نمایند که تشخیص موضوع بر عهده کمیته انضباطی است. در این مورد نظر نماینده اعزامی فدراسیون و سه نفر آسیا یا از A کارشناس متعهد(که حداقل دارای مدرک مربیگری مدیران ارشد و خوشنام و متعهد و خبره فوتبال باشند)، استعلام خواهد شد. در صورت احراز، مرتکبین اعم از مباشرین و معاونین و شرکاء به جریمه نقدی از 10میلیون تا 1 صد میلیون ریال به همراه یک یا چند مورد از موارد ذیل محکوم خواهند شد:

 • محرومیت از شرکت در مسابقات یا فعالیت‌های مرتبط با فوتبال تا دو سال برای سرپرست، مربی، مدیر باشگاه و یا هر یک از عوامل تبانی
 • حذف دو تیم از مسابقات
 • سقوط به دسته پایین‌تر
 • کسر امتیازات
 • استرداد جوایز و مقام‌ها و نشان‌ها و مدال‌ها

تبصره 1: شروع به تبانی و پیشنهاد آنچه منتهی به حصول نتیجه نشده باشد، موجب محرومیت پیشنهاد کننده از شرکت در مسابقات تا یک سال و محکومیت او به پرداخت جریمه نقدی تا پنجاه میلیون ریال خواهد شد.

تبصره 2 : درصورت حذف تیم یا دوتیم تبانی کننده از دور مسابقات و یا سقوط به دسته پایین تر، امتیازات و گل های زده و خورده تیم‌هایی که با این دو تیم هم گروه هستند و مسابقه
داشته‌اند، متناسب با زمان تبانی به این شرح اعمال می‌شود:

اگر تبانی در دور رفت باشد، تمام امتیازات و گل‌های زده و خورده تیم‌ها صفر خواهد شد و اگر از دور برگشت باشد، امتیازات و گل‌های زده و خورده دور رفت لحاظ و دور برگشت لحاظ نخواهد شد.

 • ماده 42 رفتارهای مغایر با شأن و جایگاه حرفه‌ای فوتبال

بازیکنان و مربیان یا دست اندرکاران فوتبال چنانچه در زندگی اجتماعی و فعالیت‌های غیرفوتبالی مرتکب اعمال غیرقانونی یا غیراخلاقی مغایر با شأن ورزشکاری شوند، به طوری که سبب وهن و یا بدبینی به جامعه فوتبال و نهادهای مرتبط با فوتبال شود، قطع نظر از حکم مراجع قضایی، با توجه به شدت یا ضعف اعمال ارتکابی و تأثیر آن در جریحه دار نمودن اخلاق حسنه و نظم عمومی، تنبیهات زیر در مورد آنها منفرداً یا توأماً اعمال می‌شود:

 • الف: تذکر کتبی به متخلف با ارسال رونوشت به باشگاه
 • توبیخ کتبی با درج در پرونده
 • جریمه نقدی از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال
 • محرومیت جلسه‌ای از دو تا هشت مسابقه رسمی یا محرومیت از فعالیت‌های رسمی از شش ماه تا دو سال

تبصره 1: درصورتی که محرومیت ناشی از رفتارهای مغایر با شأن و جایگاه حرفه‌ای فوتبال باشد، فرد متخلف به جبران ضرر و زیان معنوی و مادی باشگاه ملزم ش ده و مدت محرومیت از مدت قرارداد کاسته شده و علاوه بر آن به پرداخت همه خسارات وارده به باشگاه نیز محکوم خواهد شد.

تبصره 2 : چنانچه در بروز و ظهور رفتارها و اعمال مغایر با شأن متخلف محروم، باشگاه وفق مقررات ابلاغی در انجام وظایف محوله سهل انگاری نماید، باشگاه نیز مستوجب جریمه و اعمال مقررات خواهد بود.

استفاده از سحر و جادو و بکارگیری ابزارهای مرتبط با آن مغایر با رفتار جوانمردانه بوده و برخلاف شأن و اخلاق حرفه‌ای است و تنبیهات مندرج در ماده فوق را برای متخلف در بر خواهد داشت.

سوء جریان مالی از سوی بازیکنان، مربیان، سرپرستان، مدیران باشگاه‌ها و سایر دست‌اندرکاران فوتبال که پیامدهایی چون ارتقای کاذب سطح قراردادها و تضییع منابع مالی و دولتی را در پی داشته و تنزل کیفیت و کاهش بار فنی فوتبال را در بر دارد، مغایر با جایگاه و شأن فوتبال بوده و برای متخلفان حداکثر تنبیهات مندرج در ماده فوق را موجب خواهد شد.

در صورت ارتکاب اعمال مغایر با شأن و جایگاه فوتبال، توسط ملی پوشان کشور، به نسبت میزان ایجاد خسارت و بدبینی برای فوتبال کشور، محرومیت های مندرج در بندهای فوق توأما درباره آنها اجرا خواهد شد.

هرگاه کمیته انضباطی در حین رسیدگی به وقوع جرم، علم حاصل نماید، مکلف است مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مراجع قضایی (و سایر مبادی ذیربط) اعلام کند.

 • ماده 43 مشارکت و معاونت در ارتکاب تخلف

علاوه بر افرادی که در ارتکاب تخلف، مباشرت داشته اند، شرکاء و معاونین در ارتکاب تخلف نیز مجازات می‌شوند و میزان مجازات ایشان از حداقل مجازات مباشر، کمتر نخواهد بود.

در صورتی که مقصر یا مقصران اصلی شناسائی نشوند، باشگاه یا شخصیت حقیقی و حقوقی که انتساب مقصرین به آنها قانوناً احراز شده است، مجرم شناخته شده و مشمول اعمال مقررات خواهند شد.

 • ماده 44 در موارد مربوط به روش رسیدگی و موازین شکلی، چنانچه آیین‌نامه و سایر مقررات داخلی و بین‌المللی سازمان فوتبال مجمل یا مبهم بوده یا سکوت کرده باشد، قواعد و در صورت سکوت آنها سایر مقررات AFC و FIFA مقررات عمومی مربوط به آیین دادرسی (مدنی و کیفری) و حقوق داخلی ایران ملاک خواهد بود.

این آیین‌نامه در 6 فصل و 44 ماده و 39 تبصره از تاریخ ابلاغ حسب موافقت مجمع عمومی و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال جهت اجراء ابلاغ می‌شود.

 • علی کفاشیان؛ رئیس فدراسیون فوتبال

منبع:فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یعقوب سلیمانی
یکشنبه 27 فروردین 1391
شنبه 20 مرداد 1397 03:53 ق.ظ
Hey there! Quick question that's entirely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my apple iphone.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue.
If you have any suggestions, please share. With thanks!
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:19 ب.ظ
چه خبر است، فقط می خواستم ذکر کنم، من این پست وبلاگ را دوست داشتم.

عملی بود در حال ارسال پست!
شنبه 18 شهریور 1396 06:51 ب.ظ
Hello, just wanted to say, I liked this blog post.

It was helpful. Keep on posting!
شنبه 7 مرداد 1396 06:56 ب.ظ
Hi there, I do think your blog could possibly be having web browser compatibility issues.
Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer,
it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up!
Other than that, fantastic blog!
جمعه 16 تیر 1396 06:12 ب.ظ
Howdy very nice website!! Man .. Excellent ..
Superb .. I'll bookmark your web site and take the feeds also?
I am glad to search out a lot of helpful information right here in the submit, we need develop more techniques in this regard,
thank you for sharing. . . . . .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی